Bude stát proplácet pronajímatelům neuhrazené nájemné?

Návrh zákona, který měl fakticky umožnit nájemcům podnikatelských prostor odložit po určitou dobu placení nájemného, se v senátu zastavil a nenabyl tedy účinnosti.

Nyní se vrací do Poslanecké sněmovny.

UPDATE 22.4.2020: Senátní verze zákona, kterou přibližuje tento článek, nebyla přijata. V účinnost vstoupí verze přijatá Poslaneckou sněmovnou, tzn. bez červených změn. Připravujeme článek s konečnou verzí.

Následující je znění, v jakém jej odhlasovali senátoři.

(Červeně jsou vyznačeny změny oproti poslaneckému znění.)

(Výňatek) zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání…

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

„ČÁST PRVNÍ

NĚKTERÁ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU SARS CoV-2 NA NÁJEMCE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ“.

§ 1

(1) Nouzovým stavem se pro účely tohoto zákona rozumí nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

(2) Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí

a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,

b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2,

c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2.

(3) Rozhodnou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020.

(4) Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

§ 2

(1) Ustanovení tohoto zákona se použijí na nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti (dále jen „nájem“), je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen (dále jen „prostor sloužící podnikání“).

(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí i na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

(3) K ujednání, které se odchyluje od ustanovení tohoto zákona v neprospěch nájemce, se nepřihlíží.

§ 3

(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo

a) v rozhodné době, a

b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

(3) Nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného podle odstavce 1.

(4) Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí.

(5) Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

§ 4

Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.

§ 5

(1) Česká republika poskytuje státní záruku na zajištění 80 % všech dluhů nájemců z nájemného podle § 3 odst. 1. 

(2) Státní záruka podle odstavce 1 se poskytuje na jistinu dluhu, pokud tento dluh nebude splacen v ochranné době. 

(3) Úplata za poskytnutí státní záruky nebude požadována. 

(4)  Odklad splatnosti  splátek jistiny  a  příslušenství  úvěru  upravuje  zvláštní právní předpis.1

1 Zákon  o  některých  opatřeních  v  oblasti  splácení  úvěrů  v souvislosti  s  pandemií COVID-19.

Z hlediska legislativního procesu se zákon nyní vrací do Poslanecké sněmovny a pravidla jsou následující:

“Pokud Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy, rozešle předseda Sněmovny příslušné usnesení Senátu všem poslancům. Na nejbližší schůzi, nejdříve však po deseti dnech od doručení usnesení Senátu, se může konat hlasování o tomto návrhu zákona. Ani v tomto případě není přípustné podávání dalších pozměňovacích návrhů, rozprava je však možná. Hlasování o vráceném návrhu probíhá ve dvou fázích – nejprve se hlasuje o návrhu zákona ve znění schváleném Senátem, tedy v pozměněném znění. Návrh zákona je přijat, pokud jej schválí prostá většina Sněmovny, tedy nadpoloviční většina přítomných poslanců. Pokud se tak nestane, hlasuje se o návrhu zákona ve znění, které původně schválila Sněmovna. Tento návrh pak musí být přijat absolutní – nadpoloviční většinou všech poslanců.” (zdroj: psp.cz)

V případě schválení tohoto znění Poslaneckou sněmovnou bude pronajímatel podnikatelských prostor muset strpět ono odložení nájemného v popsaných případech… ale získá státní záruku na 80 % takto dlužného nájemného.

Jak to ale celé dopadne, to zatím nevíme… a budeme to sledovat.

Pavel Řehulka
JakPronajimatNebytoveProstory.cz

 

Získejte vzorové smlouvy a průvodce bezpečným pronajímáním nebytových prostor